spacer
spacer
 
 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO
การรับรองคูณภาพ ตามมาตราฐาน ISO9001:2015
คลิ๊ก logo ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร

 

 

รับบัตรเครดิต
certified bank logo
Payment Gateway from Kasikorn Bank
ปลอดภัยด้วย K-Payment Gateway


 
TH  | EN 
 
พื้นฐานการหล่อลื่น

การหล่อลื่น
หน้าที่ของน้ำมันหล่อลื่น
เหตุผลที่ทำให้เครื่องจักรสึกหรอและเสียหาย
ประโยชน์ของการหล่อลื่นที่ดี
ต้นทุนที่แท้จริงของการหล่อลื่น
น้ำมันหล่อลื่นที่ดี และ การหล่อลื่นที่ดี แตกต่างกันอย่างไร

spacer

การหล่อลื่น

สารที่ใช้หล่อลื่นเครื่องจักร หรือที่เรียกว่า "สารหล่อลื่น" อาจจะเป็นประเภทได้ของเหลวที่ไหลได้ดี จาระบี และ ของแข็ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ความเหมาะสมในเชิงการใช้งาน

Tribology คือ ศาตร์ของวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี่ ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ ระหว่าง การเสียดทาน การหล่อลื่น และ การสึกหรอ ของพื้นผิววัสดุที่มีการเคลื่อนไหว


หน้าที่ของน้ำมันหล่อลื่น

 • ลดการเสียดทาน
 • ลดและควบคุมการสึกหรอ
 • ช่วยถ่ายเทความร้อน
 • ควบคุมสิ่งสกปรก ปนเปื้อน
 • ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน
 • ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลัง
 • อื่นๆ


เหตุผลที่ทำให้เครื่องจักรสึกหรอและเสียหาย

โดยทั่วไปในอุตสาหกรรม มีหลายๆสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรสึกหรอและเสียหาย ซึ่งอาจจำแนกเป็นสาเหตุหลักๆ ได้ สองประการ ดังนี้

   1. การเสียหายที่เกียวข้องกับการซ่อม บำรุงรักษา เช่น

 • วิธีการและปฏิบัติ การหล่อลื่นที่ไม่สมบรุณ์
 • การซ่อมแซม หรือวิธีการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ไม่ถูกวิธี หรือวิธที่ผิดๆ
 • เวลาการตอบสนองต่อการซ่อมบำรุงรักษาที่ล่าช้า
 • ขาดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนขาดการฝึกอบรมที่ควร
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ที่ขาดประสิทธิภาพ
 • ขาดการเอาใจใส่ต่อกิจกรรมและกิจวัตรการบำรุงรักษาที่ควรทำเป็นประจำ

   2. การเสียหายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนอกอื่นๆ เช่น
 • ความผิดพลาดของผู้ควบคุมเครื่องจักร
 • การติดตั้งและการจัดการที่ไม่ถูกต้อง
 • การใช้งานเครื่องจักรที่ไม่ถูกต้อง
 • การก่อวินาศกรรม
 • การออกแบบเครื่องจักร
 • ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ดีพอ
 • การฝึกอบรมที่ไม่ได้ผล
 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • ปัญหาการจัดการพื้นที่ทำงาน

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงการอุตสาหกรรมว่า ประมาณ 60% ของเครื่องจักรสูญเสีย เสียหาย สาเหตุเกี่ยวข้อง เกิดเนื่องจาก การหล่อลื่นที่ไม่ดีพอ หรือวิธีปฏิบัติการหล่อลื่นไม่ถูกต้อง และ ก็ยอมรับกันอีกว่า ประมาณมากกว่า 75% ของระบบไฮดรอลิกที่สูญเสีย เสียหาย สาเหตุเกี่ยวของกับสิ่งสกปรก ปนเปื้อน ซึ่งมีความสัมพันธ์ทั้งความหมายและเทคนิคโดยตรงและโดยอ้อมกับการหล่อลื่น

ในสหรัฐอเมริกา สมาคมวิศวกรหล่อลื่นและนักไตรโบโลยี่ (STLE - Society of Tribologists and Lubrication Engineers) ได้ยอมรับและแถลงว่า ประมาณ 50% การสูญเสีย เสียหาย ของแบริ่ง สาเหตุเกิดจากการสึกหรอแบบขูดขีด ซึ่งก็มีความหมายและเทคนิคต่อการหล่อลื่น นั้นเอง

ดังนั้น บทบาทของการหล่อลื่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบำรุงรักษาเครื่องจักร ที่ไม่ควรจะละเลยประโยชน์ของการหล่อลื่นที่ดี

มีข้อมูลการศึกษาและรายงานเกี่ยวของกับการหล่อลื่นของหลายรัฐบาลในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน แคนาดา และ ญี่ปุน ตลอดจนสถาบันและพัฒนาชั้นแนวหน้าต่างๆ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นสูงของโลก และผู้ผลิตเครื่องจักรกลต่างๆชั้นแนวนำของโลก ต่างรายงานและลงความเห็นเป็นไปแนวทางเดียวกัน ว่า "มีความชัดเจนอย่างมากว่าในการหล่อลื่น ที่ดีสมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ จะทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

ยุโรป - อังกฤษ ปี พ.ศ. 2509

Jost Report เป็นรายงานฉบับแรกของโลกทางเทคโนโลยี่ไตรโบโลยี่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษ และเป็นรายงานการศึกษาฉบับแรกที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการเสียดทาน การสึกหรอและการหล่อลื่น ที่มีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมกับผลผลิตของประชาชาติ (GNP) ในส่วนของอุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมขาติ และเกษตรกรรม

การใช้พลังงานลดลงเนื่องจาก ลดการเสียดทาน 7.5%
ประหยัดค่าใช้จ่ายสารหล่อลื่น 20%
ประหยัด ค่าใช้จ่ายการซ่อม บำรุงรักษา และ เปลี่ยนอะไหล่และชิ้นส่วน 20%
ประหยัด เนื่องจากการสูญเสียจาก การหยุดเดินเครื่องจักร ขึ้นกับประเภทของการสูญเสีย เสียหาย และอุตสาหกรรม Variable %
ประหยัด หรือ คุ้มค่าต่อการลงทุนเครื่องจักร เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่สูง และ อัตราส่วนเวลาที่เครื่องจักรใช้งานได้สูง 1%
ประหยัด หรือคุ้มค่าต่อการลงทุนเครื่องจักรเนื่องจากสามารถยืดอายุไข ของเครื่องยาวนานขึ้น 5% of new expenditure
ประหยัดกำลัง 0.13%

จากรายงานของยอร์ส ประมาณว่าถ้าอุตสาหกรรมในอังกฤษ มีการปรับปรุงการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา จะสามารถประหยัดเงินได้เทียบเท่า 500 พัน ล้านปอนด์ ต่อปี

อเมริกาเหนือ - สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2522


" ความสูญเสีย เสียหายที่มีสาเหตุจากการสึกหรอทางกล ของเครื่องจักรและต้องใช้เงินซ่อมแซมจัดการ มีมูลค่าเทียบเท่าประมาณ 6-7% ของ รายได้ผลรวมการผลิตประชาชาติ(GNP) หรือ เท่ากับ 240 พันล้าน ดอลลาร์ "
Professor Enerst Rabinowicz (MIT)

ซึ่ง การสึกหรอทางกลก็เกิดเนื่องจาก การเสียดทานและการหล่อลื่น และ หนึ่งในสามของค่าใช้จ่ายนี้ ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความจำเป็น


ต้นทุนที่แท้จริงของการหล่อลื่น

ในอุตสาหกรรม ยังมีวิศวกรและนายช่างต่างๆ เข้าใจว่าการหล่อลื่นที่ดี สำหรับเครื่องจักรนั้น คือเพียงการจัดซื้อและใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าพิจารราดีๆ ยังมีปัจจัยต่างๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการหล่อลื่นที่ต้องนำมาพิจารณา ต้นทุนที่แท้จริงการหล่อลื่น ควรจะประกอบด้วย สองปัจจัยหลักที่สำคัญ ดังนี้

 • ต้นทุนของสารหล่อลื่น
 • ค่าใช้จ่าย หรือเงิน ในการจัดซื้อสารหล่อลื่น ซึ่งอาจจะเป็น น้ำมันหล่อลื่น จาระบี
 • ต้นทุนของการหล่อลื่น
 • ต้นทุนการคัดเลือกสารหล่อลื่นที่ดีและถุกต้อง
 • ต้นทุนสารหล่อลื่นในระยะต้นการเดินเครื่องจักร
 • ต้นทุนการเติมสารหล่อลื่น ที่ตำแหน่งต่างๆ ปริมาณแต่ละตำแหน่ง และ ระยะความถี่แต่ละตำแหน่ง
 • ต้นทุนการซ่อมแซมและ บำรุงรักษา ( ถ้าการหล่อลื่นไม่ดี ค่าใช้จ่ายการซ่อมแซม ซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วจะสูงกว่าหรือไม่)
 • ต้นทุนที่เกิดเนื่องจากการหยุดเดินเครื่องจักร ด้วยการหล่อลื่นที่ไม่ดี
 • ต้นทุนที่เกิดเพราะสิ่งแวดล้อม
 • อื่นๆอีกมากที่เกียวข้อง ขึ้นกับปัจจัยแต่ละอุตสาหกรรม


น้ำมันหล่อลื่นที่ดี และ การหล่อลื่นที่ดี แตกต่างกันอย่างไร

น้ำมันหล่อลื่นที่ดี

น้ำมันหล่อลื่นที่ดี หรือน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง ต้องการเพียงเงินเพื่อจัดซื้อเท่านั้น ดังนั้น การได้มาซึ่งน้ำมันหล่อลื่นที่ดี คือ มีเงินก็ซื้อได้

การหล่อลื่นที่ดี

การหล่อลื่นทีดีเป็นทั้งศาสตร์ของเทคโนโลยี่และศิลปะของการปฏิบัติ

การหล่อลื่นทีดีเกิดได้ด้วยการผสมผสาน ประสาน ของความรู้ การอบรม การฝึกฝน การปฏิบัติ ทัศนะคติที่ดี และ มุ่งมั่น โดยมีเป้าหมาย ในการทำการหล่อลื่นที่ดีและถูกต้อง ต่อเครื่องจักรอย่างยั่งยืน

การหล่อลื่นที่ดี จะทำให้ยืดอายุน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งเมื่อเราสามารถยืดอายุน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็จะทำให้สามารถยืดอายุเครื่องจักรตามไปด้วยในระยะยาว

มีหลายๆหน่วยงานเข้าใจว่า ในการยืดอายุน้ำมัน ก็คือยืดเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้ยาวขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจ ที่ไม่ถูกต้องนัก การยืดเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่มีประสิทธิภาพ คือ ในขณะที่มีการยืดเวลาออกไป ผลของการหล่อลื่นหรือเงื่อนไข การหล่อลื่นจะต้องไม่เกิดสภาพผิดปกติ ด้วย เช่น สภาพหรือคุณสมบัติน้ำมัน ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ การสึกหรอที่ต่ำ หรือ การสึกหรอปกติ และมีสิ่งสกปรก ปนเปื้อนที่ต่ำ ในระบบการหล่อลื่น และมีบางกรณี แทนที่จะยืดเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน แต่ตรงข้าม อาจจะต้องลดเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

เงิน ไม่สามารถซื้อระบบหล่อลื่นที่ดีได้ ระบบหล่อลื่นที่ดี ต้องมีความรู้วิชาการและนำไปปฏิบัติ

เรียนรู้การหล่อลื่นที่ดีได้จากคอร์สฝึกอบรม


contact

Latest updates


Airbus Helicopters Approved Laboratory

Safran Approved Laboratory

ICML Certified Professional of FOCUSLAB Ltd.

 

cls

 

 
FOCUSLAB™, LubeCheck™, Double WearCheck™, TH2O Check™, VsPI™, GreaseCheck™, SkyCheck™, TurbineCheck™, HeatTransferCheck™, CoolantCheck™ are all trademarks of FOCUSLAB Ltd.

 

FOCUSLAB Ltd. © 2011 All rights reserved.